ÅRETS ÄNDAMÅL: NATURARVET

Naturarvet är den organisation vi valt som ändamål för 75 % av de insamlade pengarna från auktionen KlimatSalongen 2021!
Gammelskog köps upp av insamlade medel och gammelskog skyddas för all framtid. Men vad betyder egentligen gammelskog? Och hur hör artutrotning och klimatkris ihop? Naturarvet reder ut begreppen:

OM GAMMELSKOG     


Gammelskog är mer eller mindre orörd skog som inte har utsatts för modernt skogsbruk och har därför kunnat återfå sin naturliga livscykel.

I en gammelskog finns träd av olika slag och i alla åldrar. Där finns död ved i form av ”torrakor” som är döda trädstammar som fortfarande står upp och ”lågor”, trädstammar som ligger omkullfallna på marken och sakta bryts ned.

Där finns massor av svampar, örter, insekter, fåglar och andra djur. I en sådan skog finns nödvändiga förutsättningar för många av Sveriges hotade arter och den är livsviktig för den biologiska mångfalden.


WWW.NATURARVET.SE


BEVARADE SKOGAR

Naturarvet har genom insamlingar köpt upp flera gammelskogar i Sverige som nu är skyddade för all framtid. Just nu samlar vi in pengar till Svartsundets gammelskog på Gräsö i Uppland.


Sverige är ett land med mycket skog,
det vet de flesta. Men inte lika många vet att bara en ytterst liten del är orörd skog, så kallad gammelskog. Det värsta är att hälften av de skogarna saknar säkert skydd, och att de huggs ner snabbare än de skyddas.


Det vill Naturarvet ändra på.

Läs mer om skogarna som skyddats HÄR


NATURARVET finns till för alla som vill göra en konkret insats för att bevara gammal skyddsvärd skog i Sverige.

Stiftelsen registrerades den 15 januari, 2004, då under namnet Ett klick för skogen.  Stiftelsen är inte vinstdrivande och har 90-konto som garanterar att insamlade medel inte belastas av oskäliga kostnader och att minst 75% används till ändamålet. Stiftelsens upplägg och stadgar garanterar att skog uppköpt av stiftelsen är skyddad för all framtid.

Naturarvets förstasida

Insamlingsstiftelsen Naturarvet samlar in pengar från allmänhet, företag, andra organisationer och myndigheter för att köpa gammal skyddsvärd skog med syfte att skydda rödlistade arter, bevara den biologiska mångfalden och i övrigt främja friluftsliv, turism och forskning. 

Naturarvet har 90-konto. Det betyder att vi är granskade av Svensk Insamlingskontroll och att vi följer de krav som ställs, framför allt att insamlade medel går till stiftelsens ändamål utan oskäliga kostnader.


I GAMMELSKOGEN FÖR NATUREN VARA I FRED


Döda träd faller till marken och bildar näring åt nya träd. Här finns mjuka kuddar av mossa, här växer bär och svamp. Här reser sig gamla lavsmyckade stammar sida vid sida med späda ungträd. Här finns hotade djur och växter som bara kan leva i orörda skogar. Gammelskogen lagrar dessutom stora mängder kol i träden, och genom rötternas och svamparnas underjordiska nätverk.


Vad händer då när gammelskogen huggs ner?
Träden blir biobränsle som eldas, så att växthusgasen koldioxid ökar. Skogsmaskinerna lämnar djupa sår i marken så att lagrat kol sipprar ut i vattnet och till slut stiger till atmosfären. Den globala uppvärmningen får ytterligare en knuff. På kalhyggena lämnas bara några få träd kvar. Här klamrar sig hotade arter fast, som skeppsbrutna på en ogästvänlig ö. Många överlever inte.


Artutrotning och klimatkris hänger ihop.

När Naturarvet köper en gammelskog så skyddas den för alltid. Hotade arter får ha kvar sina hem och den biologiska mångfalden stärks. Träd och mark håller kvar och fortsätter att lagra kol, så att klimatkrisen inte förvärras. Naturarvet garanterar genom sina stadgar att skogen som köps aldrig får brukas, avverkas eller säljas.

Idag är ca 3,4 procent av den produktiva skogen nedanför fjällkedjan att betrakta som skyddad på olika sätt.
Strikt skydd som nationalpark, naturreservat eller biotopskydd har bara 2 procent. Sveriges regering har åtagit sig att skydda och bevara 17 procent i representativa funktionella nätverk av alla marktyper på land senast 2020. Det kommer inte att hända och varje år avverkas mer gammelskog än som skyddas.

Källa text och bild: www.naturarvet.se